Tokyo Tokyo (2010) at Suzhou Jinji Lake Art Museum, China
 
Tokyo Tokyo (2010) at Suzhou Jinji Lake Art Museum, China